תקנון תחרות 10K

תקנון פעילויות אינסטגרם 

  1. הגדרות 

1.1 תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן; 

1.2 התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, לכלל הציבור; 

1.3 במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון; 

1.4 “עורכת הפעילות” – חדשות תעופה (aviationews.co.il)

1.5 “משתתף” – כל אדם מעל גיל 13 בעל פרופיל אישי פעיל באינסטגרם, ואשר פעל בהתאם להוראות, הנחיות ותקנון זה.

1.6 “פעילות” – פעילות זו שמתנהלת בעמוד של עורכת הפעילות.

1.7 “תקופת הפעילות” – תחילת הפעילות בתאריך 2.4.23 וסיומה בתאריך 9.4.23. שעת סיום הפעילות לשיקול דעתה של עורכת הפעילות.

1.8 “פרס” – הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס אשר יוגדר בעמוד האינסטגרם. 

  1. אופן ההשתתפות בפעילות 

2.1 על המשתתפים להיכנס בתקופת הפעילות לעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות ולבצע את הפעולות הנדרשות על מנת להשתתף בתחרות. הפעולות שמהוות את תנאי ההשתתפות מפורטות בפוסט התנעת הפעילות. משתתף שלא עמד בכל תנאי הפעילות לא יהיה מועמד לזכייה. 

2.2 האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. 

2.3 יובהר כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד האינסטגרם, אשר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותם ו/או תגובותיהם, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לפעילות באינסטגרם. 

  1. הצהרות והתחייבות המשתתף

3.1 כי הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות לתוכן אשר העלה לעמוד האינסטגרם. 

3.2 כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בתוכן ו/או במידע אשר הועלה לעמוד האינסטגרם, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 משתתף שזכה מסכים בזו לפרסם בעמוד של עורכת הפעילות את שם החשבון שלו ואת התשובה שלו בפעילות.

3.4 על משתתף שזכה לפרסם סטורי בעמוד שלו אודות הזכייה ו/או לשתף את סטורי הזכייה שעורכת הפעילות תעלה.

3.5 על משתתף שזכה לתייג את עורכת הפעילות במספר סטוריז / רילס בעת מימוש הפרס.

  1. בחירת הזוכה 

4.1 הזוכה ייבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות באמצעות צוות שופטים שממונה על ידי עורכת התחרות.

4.2 למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות או מי מטעמה בנוגע להחלטה על זהות הזוכה והסיבה.

4.3 לעורכת התחרות הזכות לפסול משתתף מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. הכרזה על הזוכה

5.1 במועד סיום הפעילות עורכת הפעילות תפרסם בעמוד האינסטגרם שלה את שם הזוכה ותנסה ליצור עימו קשר באמצעות הודעה אישית לתיבת ההודעות ו/או מייל או אמ אמצעי קשר אחר במידה ורשום בפרופיל הזוכה.

5.2 בידה ועורכת הפעילות לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בתוך 5 ימים מיום ההכרזה, ייפסל משתתף זה. עורכת הפעילות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור זוכה חדש.

  1. הפרס 

6.1 משתתף הזוכה יזכה בפרס כדלקמן:

6.1.1 זוג כרטיסי טיסה לאתונה של חברת התעופה TUS. תוקף הנסיעה לא אחרי 30.9.2023. הפרס כולל מזוודה של עד 20 ק”ג לנוסע. הפרס לא כולל העברות, שדרוגים וכו’. הזמנת הטיסה כפופה לזמינות ומקום. כל שינוי שיבוצע לאחר ביצוע ההזמנה ייתכן ויהיה כרוך בתשלום, אותו אחראי לשלם הזוכה ישירות לחברת התעופה.

6.1.2 שני לילות באתונה במלון BROWN LIGHTHOUSE ATHENS מרשת מלונות בראון. הפרס כולל חדר זוגי מסוג קלאסיק על בסיס לינה וארוחת בוקר. תוקף הפרס עד תאריך 1.4.24. ניתן לשדרג חדר בתוספת תשלום. מימוש הפרס כפוף למלאי וזמינות. לאחר ביצוע ההזמנה שינוי תאריכים ייתכן ויהיה כרוך בתשלום, שיהיה באחריות הזוכה. 

6.2 מימוש הפרס יתבצע מול איש קשר שפרטיו ימסרו לזוכה ע”י עורכת הפעילות.

6.3 האחריות על מימוש הפרס הינו על הזוכה בלבד. במידה והזוכה לא יממש את הפרס עד פקיעת תוקפו, או מכל סיבה שהיא לאי מימוש הפרס, לא תהיה לו טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות או נותני החסויות לפרסים.

6.4 במידה והזוכה בפעילות מעוניין לבצע שינויים במרכיבי הפרס כגון הוספת נוסעים, שינוי תאריכים, שדרוג חדרים וכו’, האחריות הבלעדית לביצוע שינויים אלו הינה על המשתתף הזוכה, וכן התקשורת מול גופי התיירות נותני החסויות לפרסים על מנת לבצע את השינויים תבוצע על ידי הזוכה ישירות מולם. 

6.5 במידה והזוכה לא יוכל לממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו זכות לקבל פרס נוסף ו/או חלופי ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות.

  1. אחריות 

7.1 עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה ו/או להפסיק את הפעילות,  ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה.

 

לשאלות ופניות [email protected]

בהצלחה !