כפי שדיווחנו בחדשות תעופה, חברת ישראייר בוחנת אפשרות לרכישת רשיון מפעיל אווירי אירופאי כדי להגדיל את הפעילות שלה ביבשת אירופה וגם להפעיל טיסות במהלך השבת.

הבוקר דיווחה החברה לבורסה כי בהתאם להחלטת הדירקטוריון היא הגישה הצעה בלתי מחייבת במסגרת מכרז פרטי לרכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של חברת תעופה אירופאית שלה רשיון הפעלה אירופאי. החברה ציינה כי בכוונתה לבצע את הרכישה לבד, או באמצעות שותף מקומי. זאת כאשר הכוונה היא לרכוש את החברה האירופאית בדרך של רכישה במזומן ומתן הלוואת בעלים.

ישראייר מוסיפה בהודעתה כי באם חברת התעופה שבה מדובר תחליט שהיא, ישראייר, היא אחת המתמודדות הסופיות לרכישתה, יתאפשר לישראייר לבצע בדיקת נאותות מקיפה לחברה. במידה והבדיקה תשביע את רצון ישראייר היא תגיש הצעה סופית ומחייבת שעשויה לכלול רכיב של מזומן ורכיב של מניות.

בהודעה לרשות לניירות ערך ישראייר אינה מציינת את שמה של החברה האירופאית בה מדובר ומוסיפה כי הנושא כולו הוא בבחינת ׳מידע צופה פני עתיד׳ שמבוסס על מה שידוע לה במועד זה וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשותן תלויות, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת החברה.

ישראייר, כאמור, אינה מציינת את שמה של חברת התעופה בה מדובר, אבל לחדשות תעופה נודע כי מדובר בחברה פעילה ולא בחברה שנמצאת בהליך של פשיטת רגל. יצוין כי עם פרסום הודעתה של ישראייר נפוצו שמועות, שהתבררו כ׳פייק׳,  שיתכן כי מדובר בחברת TLV Air שפעלה במשך מספר שבועות עד שנסגרה.